Campanii SSM

Metodologia pentru derularea campaniei naţionale din programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2018 ,, Campania naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazinal desfăşurate de de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare,,  ...click detalii


Condițiile de muncă sigure și sănătoase pe toată durata vieții profesionale sunt benefice pentru lucrători, întreprinderi și societate în ansamblu. Acesta este mesajul principal al campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017.

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 are patru obiective principale:

 • să promoveze munca durabilă și îmbătrânirea sănătoasă încă de la începutul vieții profesionale;
 • să prevină problemele de sănătate pe parcursul vieții profesionale;
 • să ofere angajatorilor și lucrătorilor modalități de gestionare a securității și sănătății în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă;
 • să încurajeze schimbul de informații și bune practici.


Munca este benefică pentru sănătatea fizică și mentală, iar buna gestionare a securității și sănătății în muncă sporește productivitatea și eficiența. Schimbările demografice pot cauza probleme, dar asigurarea unei vieți profesionale durabile ajută la depășirea acestora. Forța de muncă europeană îmbătrânește. Vârstele de pensionare cresc, iar viața profesională tinde să devină tot mai lungă.


 • Ce înseamnă stresul şi riscurile psihosociale?

Lucrătorii resimt stresul atunci când cerințele postului depășesc capacitatea lor de a le face față.

Stresul la locul de muncă reprezintă o problemă organizațională, nu o culpă individuală și este unul dintre cele mai importante efecte ale unui mediu de lucru deficient din punct de vedere psihosocial.
Riscurile psihosociale reprezintă rezultatele psihologice, fizice și sociale negative care apar ca urmare a unei conceperi, organizări și gestionări deficitare a muncii. Următoarele condiții de lucru pot conduce la apariția unor riscuri psihosociale:

-        volum de lucru excesiv sau constrângeri temporale;

-        cerințe contradictorii;

-        lipsă de claritate în ceea ce privește rolul lucrătorului;

-        comunicare ineficientă;

-        schimbări organizaționale gestionate necorespunzător.

Riscurile psihosociale provin, de asemenea, dintr-un context social deficitar, inclusiv din situații caracterizate prin:

-         absența sprijinului din partea conducerii sau a colegilor;

-         relații interpersonale deficitare;

-         hărțuire, agresiune și violență;

-         dificultăți în ceea ce privește îmbinarea angajamentelor de la locul de muncă cu cele de acasă.

Riscurile psihosociale nu ar trebui confundate cu un mediu de lucru sănătos și solicitant, însă favorabil, care stimulează lucrătorii și le încurajează performanțele la maxima lor capacitate. (click-detalii)

Organizaţia Internatională a Muncii (OIM) sărbătoreşte Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pe 28 aprilie pentru a promova prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale la nivel mondial. Este o campanie de sensibilizare menită să concentreze atenţia internaţională asupra tendinţelor emergente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a dimensiunii la nivel global a leziunilor, bolilor şi deceselor legate de muncă.

28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mişcarea sindicală din lume onorează memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi organizează simultan campanii în întreaga lume.

O cultură naţională de securitate şi sănătate în muncă este una în care dreptul la un mediu de lucru sigur şi sănătos este respectat la toate nivelurile, în care guverne, angajatori şi lucrători participă activ la asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanătos prin intermediul unui sistem de drepturi, responsabilităti şi îndatoriri definite şi în care cea mai mare prioritate este acordată principiului prevenirii. 
Pagina web a Campaniei SafeDay: www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm

 


Image 3


 • Cerinţe minime  privind  conţinutul dosarului de cercetare a evenimentului:

- Conform art. 123 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (numite în continuare Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006).

- Pentru actele emise de inspectoratul teritorial de muncă care efectuează cercetarea se vor respecta prevederile  deciziei IGS nr. 282/07.07.2014 privind implementarea Ghidului de identitate vizuală al Guvernului României la nivelul Inspecţiei Muncii.


 • În completarea prevederilor art. 122 din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 dosarul de cercetare va cuprinde:

a) opisul actelor aflate în dosar,

b) procesul-verbal de cercetare;

c) nota de constatare la faţa locului,

d) schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;

e) declaraţiile accidentaţilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de munca sau de invaliditate;

f) declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;

g) copii ale actelor şi documentelor necesare, pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor producerii evenimentului;


 • Cerinţe minime  pentru întocmirea  procesului verbal de cercetare a evenimentului şi conţinutul capitolelor:

Cerinţe pentru redactarea procesului verbal de cercetare:

-         antet în conformitate cu decizia conducerii Inspecției Muncii;

-         va avea număr de înregistrare;

-         nu se redactează faţă-verso;


 • Conform art. 128 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa conţină următoarele capitole, care vor avea următorul conţinut:   
a) data încheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetării;
e) data şi ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor;
i) descrierea detaliată a locului, echipamentului de munca, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul;
i.1) descrierea detaliată a locului producerii evenimentului
i.2) descrierea detaliată a echipamentului de muncă
i.3) descrierea detaliată a împrejurărilor
i.4) descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul
j) urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;
n) persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, din capitolele de la lit. k), l) şi m);
p) propuneri pentru cercetare penală;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care înregistrează accidentul de munca sau incidentul periculos;
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. s);
u) numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora;
v) numele şi semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w) avizul inspector şef adjunct securitate şi sănătate în munca;
x) viza inspector şef/inspectorului general de stat.

 
 

 


Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
 • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
 • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
 • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.