Activitatea privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăşurate de zilieriÎn conformitate cu prevederile OUG Nr. 114/2018, vor mai putea fi angajaţi zilieri doar în următoarele trei sectoare de activitate: agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere; pescuit şi acvacultură. Majoritatea zilierilor vor putea lucra cel mult 120 de zile ca zilieri, într-un an, iar o firmă nu va putea folosi un zilier mai mult de 25 de zile într-o lună.


Delegarea de competenţă trebuie să nominalizeze şi persoana desemnată să coordoneze activitatea sediului secundar.

Contravaloarea registrului de zilieri este de 81,84 lei, sumă ce poate fi achitată la caseria I.T.M. TELEORMAN.
  • MODIFICAREA LEGII PRIVIND ZILIERII


Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman vă aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Modificarea actului normativ a fost făcută prin Legea nr.18/2014 și prin O.U.G. nr. 36/2014 și intră în vigoare la data de 17.06.2014.


Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

– Sunt definite clar activitățile cu caracter ocazional ce pot fi executate cu zilieri și anume: "activitţi care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent".

– Din definiţia beneficiarului de lucrări este scoasă persoana fizică, beneficiarul putând fi persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.

– Instituţiile publice nu pot avea calitatea de beneficiari în sensul acestei legi, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.

– Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali și cu respectarea de către beneficiari a legislației speciale privind protecţia minorilor.

– Posibilitatea plăţii zilierilor și prin mijloace de plată electronice, urmând ca prin normele de aplicare a legii să se stabilească modalitatea concretă de plată; cuantumul remunerației brute orare nu va putea fi mai mic decât valoarea/oră a salariului minim brut pe țară garantat în plată si se va acorda la sfârșitul fiecărei zile de lucru, la sfârșitul săptămânii sau a perioadei de desfășurare a activității, numai cu acordul, exprimat în scris de către zilier și beneficiar.

– Actul normativ stabileşte obligaţii ale beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, similare celor stabilite pentru angajații cu contract individual de muncă.

– Domeniile în care se vor putea presta activităţi cu caracter ocazional sunt corelate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN). Aceste activități sunt numai cele prevăzute la art.11 din lege și anume:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;

e) recuperarea materialelor – grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;

g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;

h) publicitate – grupa 731;

i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141.

l) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);

m) activităţi ale bazelor sportive – diviziunea 9311;

n) activităţi ale cluburilor sportive – diviziunea 9312.


Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

– Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

  • Legea introduce şi noi amenzi pentru cei care nu respectă reglementările în domeniu astfel:

– Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, iar pentru neplata impozitului pe venit, datorat pentru activitatea prestată de zilieri, amenda este de 20.000 lei

– Cu amendă de 10.000 lei se sancționează beneficiarul care încalcă prevederile legale privind cuantumul remunerației zilierului și a plății acestuia.

– Cu o amendă de 6.000 lei se sancționează cei care folosesc zilieri fără să îndeplinească obligaţiile legale referitoare la:

- înființarea și completarea registrului de evidența a zilierilor sau de neprezentare a acestuia la solicitarea organelor de control;

– instruirea și informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile și pericolele la care se expune;

– asigurarea, in mod gratuit a echipamentelor individuale de protecție adecvate activitații desfășutare de zilier;

– comunicarea către inspectoratul teritorial de muncă a oricărui eveniment în care a fost implicat zilierul precum și înregistrarea accidentului de muncă suferit de zilier conform prevederilor legale;

– netransmiterea la inspectoratul teritorial de muncă, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, a copiei registrului de evidență a zilierilor care a desfășurat activitate în luna anterioară;

– utilizarea unui zilier pe o durată maximă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic;

– interzicerea utilizării zilierilor pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.
Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.