Evidenta contractelor de stagiu

Actele normative care stabilesc executarea stagiului de actre absolventii de invatamant superior sunt:
 
Legea 335/2013 si
 
Hotararea 473/2014
 
Conform H 473/2014:
 
Conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul elaborează şi supune spre aprobare angajatorului programul de activităţi al stagiarului, prevăzut la art. 3 din lege, în baza căruia se desfăşoară şi se realizează evaluarea activităţii stagiarului, în conformitate cu specificul activităţii în care se efectuează stagiul.
    (1) Criteriile de evaluare a activităţii stagiarului se stabilesc de către angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi al stagiarului.
    (2) Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă stagiarului la începutul perioadei de stagiu odată cu programul de activităţi prevăzut la art. 8.
    (1) În vederea efectuării stagiului, angajatorul desemnează, în condiţiile prevăzute la art. 5 din lege, un mentor care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare a acestuia.
    (2) În situaţia încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului, angajatorul are obligaţia desemnării unui alt mentor, cu respectarea prevederilor art. 5 din lege.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la <LLNK 12003    53 11 202 248 51>art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        (1) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile mentorului în raport cu activitatea de coordonare a stagiarului se stabilesc, în condiţiile <LLNK 12003    53 11 201   0 17>Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin act adiţional la contractul individual de muncă şi prin modificarea fişei postului.
    (2) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea desfăşurării activităţii de coordonare a stagiarului cu privire la clauzele pe care intenţionează să le modifice prin act adiţional la contract.
        (1) Poate avea calitatea de mentor salariatul ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este calificat pentru practicarea ocupaţiei pentru care se efectuează stagiul;
    b) practică ocupaţia pentru care se efectuează stagiul şi are o experienţă în domeniul în care se organizează stagiul de cel puţin 2 ani;
    c) nu are cazier judiciar;
    d) este apt din punct de vedere fizic şi psihic.
    (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru ocupaţia pentru care se efectuează stagiul.
    (3) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinţe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experienţa profesională pentru domeniul ocupaţional pentru care se efectuează stagiul.
    (1) Obligaţiile mentorului sunt cele prevăzute la art. 7 din lege.
    (2) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 din lege, mentorul poate propune conducătorului compartimentului următoarele:
    a) modificarea programului de activităţi prevăzut la art. 8;
    b) acordarea de stimulente sau sancţionarea stagiarului, în condiţiile legii.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, mentorul poate:
    a) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influenţeze negativ activitatea stagiarului;
    b) să solicite angajatorului o copie a contractului de stagiu.
Evaluarea activităţii stagiarului se face cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu de către comisia de evaluare, denumită în continuare comisie, în condiţiile legii.
        Pentru completarea referatului de evaluare prevăzut la art. 8 alin. (1) din lege, comisia:
    a) analizează raportul de stagiu întocmit de stagiar şi, după caz, raportul întocmit de mentor în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) din lege;
    b) notează criteriile de evaluare a activităţii stagiarului stabilite de angajator potrivit art. 9;
    c) stabileşte calificativul de evaluare;
    d) hotărăşte dacă stagiarul a promovat sau nu evaluarea;
    e) face propuneri cu privire la eliberarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului.
    (1) Notarea criteriilor de evaluare a activităţii stagiarului se face pe baza analizei gradului de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi al stagiarului.
    (2) Stabilirea calificativului de evaluare se face după cum urmează:
    a) fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 10, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 10 fiind cea mai mare;
    b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă finală;
    c) calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum urmează: între 1,00-4,99 se acordă calificativul "necorespunzător", iar între 5,00-10,00 se acordă calificativul "corespunzător".
    (3) Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea:
    a) "necorespunzător" - stagiarul nu a făcut dovada consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale necesare exercitării profesiei/ocupaţiei pentru care se efectuează stagiul;
    b) "corespunzător" - stagiarul a făcut dovada consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale necesare exercitării profesiei/ocupaţiei pentru care se efectuează stagiul.
    (4) Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare stabilit de angajator.
        (1) Referatul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:
    a) un exemplar pentru comisie;
    b) un exemplar pentru stagiar;
    c) un exemplar pentru reprezentantul legal al angajatorului.
    (2) La data completării referatului prevăzut la alin. (1), secretarul comisiei de evaluare înmânează un exemplar reprezentantului legal al angajatorului şi un exemplar stagiarului.
   
    La propunerea comisiei de evaluare sau, după caz, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, angajatorul eliberează beneficiarului stagiului un certificat sau, după caz, o adeverinţă de finalizare a stagiului.
    (1) În situaţia prevăzută la art. 14 alin. (4) din lege, reprezentantul legal al angajatorului solicită comisiei de soluţionare a contestaţiilor reluarea procedurii de evaluare a stagiarului, care se realizează în conformitate cu prevederile art. 12-15 din lege şi ale prezentelor norme.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor aplică în mod corespunzător prevederile art. 19.
    În situaţia prevăzută la art. 22 alin. (2) din lege, procedura de evaluare a stagiarului pentru perioada până la care a încetat contractul de stagiu se realizează în conformitate cu prevederile art. 12-15 din lege şi ale prezentelor norme.
   
    (1) În termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului, vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.
    (2) Obligaţia de a solicita vizarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului, la inspectoratul teritorial de muncă, revine angajatorului.
    (3) În vederea îndeplinirii obligaţiei de la alin. (2) angajatorul depune la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o cerere prin care solicită vizarea certificatului/adeverinţei, la care anexează o copie a contractului de stagiu, precum şi certificatul/adeverinţa, după caz.
    (4) Vizarea certificatului/adeverinţei se face gratuit de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul, în termen de două zile de la data solicitării.
    (5) Inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ţine evidenţa certificatelor şi adeverinţelor de finalizare a stagiului vizate, prevăzute la art. 15 alin. (2) din lege.
    (6) Modelul certificatului de finalizare a stagiului menţionat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 4.
    (7) Modelul adeverinţei de finalizare a stagiului menţionat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 5.
        La solicitarea persoanei care a avut statut de stagiar, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfăşurată de stagiar pe perioada efectuării stagiului.
 
    Constituirea comisiei de evaluare/de soluţionare a contestaţiilor
 
    (1) Comisia de evaluare/de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin decizie a angajatorului, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înaintea desfăşurării evaluării.
    (2) Comisia de evaluare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor este compusă din 3 membri şi are un secretar, numiţi prin actul prevăzut la alin. (1).
    (3) Secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi ales sau numit dintre salariaţii angajatorului din cadrul compartimentului de resurse umane sau de către salariaţii cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului.
    (4) În situaţia în care angajatorul şi-a externalizat activitatea de resurse umane, secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi ales sau numit dintre oricare salariaţi ai respectivului angajator.
 
        Comisia de evaluare este compusă din 3 membri, după cum urmează:
    a) conducătorul compartimentului în care stagiarul efectuează perioada de stagiu - preşedinte;
    b) mentorul - membru;
    c) un reprezentant al sindicatului sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, dacă angajaţii nu sunt organizaţi în sindicat - membru.
        Comisia de soluţionare a contestaţiilor este compusă din 3 membri, după cum urmează:
    a) conducătorul unui compartiment al angajatorului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. a) - preşedinte;
    b) un reprezentant din cadrul compartimentului în care stagiarul efectuează stagiul - membru;
    c) un reprezentant al sindicatului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c) sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c), dacă angajaţii nu sunt organizaţi în sindicat - membru.
        (1) Pentru a fi desemnaţi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, salariaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie calificaţi pentru practicarea ocupaţiei pentru care se efectuează stagiul;
    b) să aibă o experienţă de muncă în domeniul ocupaţional pentru care se efectuează stagiul;
    c) să aibă probitate morală recunoscută;
    d) să nu fie rudă până la gradul II sau afin cu stagiarul.
    (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să le îndeplinească şi persoana prevăzută la art. 26 lit. c).
 
        Finanţarea stagiului
 
        Finanţarea stagiului se realizează în condiţiile art. 27 din lege.
        În situaţia în care finanţarea stagiului se realizează de către angajator, acesta suportă toate cheltuielile ocazionate de efectuarea stagiului.
    (1) Finanţarea stagiului din sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice se face în condiţiile respectării <LLNK 11994    32 10 201   0 17>Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru finanţarea stagiului în condiţiile alin. (1) se încheie un contract de sponsorizare.
    (3) Contractul de sponsorizare se anexează în copie la contractul individual de muncă al stagiarului.
stagiului din fonduri structurale europene se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind eligibilitatea şi cheltuielile eligibile.
        (1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) În situaţia în care convenţia nu se încheie în termenul prevăzut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru acel contract de stagiu.
    (3) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiilor prevăzute la <LLNK 12002    76 10 202  95 41>art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1), angajatorii depun următoarele documente:
    a) actul de identitate al stagiarului, în copie;
    b) contractul individual de muncă, în copie;
    c) contractul de stagiu, în copie.
    (5) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.
        (1) Sumele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege se acordă lunar, de la data încheierii contractului de stagiu.
    (2) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
    (3) Prin valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzută la art. 28 alin. (1) din lege, se înţelege valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna în care se face plata.
        (1) Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 28 alin. (1) din lege se efectuează în baza declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depusă de angajatori potrivit prevederilor din <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a următoarelor documente care se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:
    a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;
    b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor stagiari şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.
    (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferentă lunii respective, sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 28 alin. (1) din lege nu se acordă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferentă lunii respective.
    (4) Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.
    (5) Stabilirea şi încetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, şi se comunică angajatorilor.
    (6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.
        (1) Suma cuvenită conform art. 28 alin. (1) din lege se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
    (2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferentă lunii respective, prevăzută în <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
        (1) Pentru a beneficia de finanţare în condiţiile art. 28 alin. (1) din lege, la încheierea convenţiei prevăzute la art. 33 alin. (1) angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului individual de muncă nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeaşi specializare absolvită.
    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) constituie secţiune distinctă în convenţie.
    ART. 38
    Restituirea de către angajator a sumelor prevăzute la art. 31 din lege se face în situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa acestuia anterior datei prevăzute în contractul de stagiu.
 
        Dispoziţii finale
 
        (1) Inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate angajatorilor la care se efectuează stagiul.
    (2) Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti pot solicita, în condiţiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului Bucureşti, informaţii cu privire la:
    a) sancţiunile contravenţionale aplicate angajatorilor la care se efectuează stagiul;
    b) certificatele şi adeverinţele de finalizare a stagiului.
        (1) Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa angajatorilor la care se efectuează stagiul şi care îşi au sediul în raza lor teritorială.
    (2) În aplicarea alin. (1), agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, înfiinţează şi actualizează registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.
    (3) Registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul prevăzut la alin. (2) se publică şi se actualizează lunar pe pagina de internet a agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
        (1) Monitorizarea desfăşurării stagiului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin direcţia de specialitate.
    (2) Metodologia monitorizării modului de realizare a stagiilor se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
    (3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu partenerii sociali, în baza rezultatelor monitorizărilor, propun măsuri de îmbunătăţire a modului de realizare a stagiilor, precum şi măsuri de adaptare a programelor de studii din învăţământul superior la cerinţele pieţei muncii.
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.
 
 
    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------
 
                    Modelul-cadru al contractului de stagiu
 
                              Contract de stagiu,
                    anexă la Contractul individual de muncă
                      nr. ............ din ..............
 
    A. Părţile contractante:
    1. Angajatorul ...........(denumirea)................, cu sediul în .................................., str. ....................... nr. ......, bl. ........, sc. ........, ap. ........, judeţul/sectorul ...................................., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice locale din ............................... sub nr. ......................, codul de identificare fiscală (C.I.F.) ................................................., telefon ................................., reprezentat legal prin doamna/domnul ............................................................., în calitate de ......................................................., având obiectul de activitate*1) ............................................., cod CAEN ...................................,
    şi
    2. Domnul/Doamna ....................................., în calitate de stagiar, domiciliat(ă) în localitatea ................................................, str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ......................................., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ....... nr. .................., eliberat(ă) de .......................... la data de ..................., CNP .............................., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria .......... nr. ...... din data de ...................,
    am încheiat prezentul contract de stagiu, anexă la contractual individual de muncă nr. ....../......................, în următoarele condiţii asupra cărora am convenit.

Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.