Contracte Colective de Muncă (CCM)


 • Inspecția Muncii îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței.
Activitatea de control a Inspecției Muncii are ca scop asigurarea respectării și prevenirea încălcării dispozițiilor legale referitoare la relațiile de muncă, securitate și sănătate în muncă, protecția salariaților care lucrează în condiții deosebite și supravegherea pieței.

 • În domeniul relațiilor de muncă, controalele pot fi de fond, tematice sau tip campanie. Aceste tipuri de controale au următoarele caracteristici: 
(a) controalele de fond au ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii, precum și realizarea unei analize de ansamblu a activității în domeniul relațiilor de muncă, în vederea eliminării deficiențelor constatate și conștientizării angajatorului cu privire la respectarea legislației muncii;
(b) controalele tematice acoperă un număr limitat de domenii din cele reglementate de legislația muncii și se desfășoară într-o perioadă scurtă de timp; aceste tipuri de controale oferă o imagine parțială a modului de organizare și desfășurare a activității angajatorului, concludentă însă asupra problemei care constituie tema controlului;
(c) controalele tip campanie constau în verificare inopinată a unui aspect sau a unui număr limitat de aspecte reglementate de legislația muncii și se desfășoară pe domenii de activitate, fie la nivel național, fie pe zone geografice.

 • În domeniul relațiilor de muncă, activitatea de control se finalizeaza prin: 
    (a) procese verbale de control, în care se consemneaza constatările privind nerespectarea prevederilor legale și prin care inspectorii de muncă impun ca abaterile constatate în domeniul relațiilor de muncă să fie remediate într-un timp limitat, dispunând măsuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control este act oficial de la data încheierii lui, angajatorul având obligația de a îndeplini măsurile dispuse prin acesta. Prin același proces verbal de control, angajatorul este înștințat cu privire la obligația de a informa, în scris, inspectoratul teritorial de munca cu privire la modalitatea de îndeplinire a măsurilor stabilite;
   (b) procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, prin care se aplică sancțiuni pentru acele fapte de încălcare a prevederilor legislației muncii care sunt prevăzute de actul normativ ca fiind contravenții. 
Realizarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigură prin verificarea punctuală a realizării măsurilor dispuse, prin controalele ulterioare efectuate de către inspectorii de muncă.

Ca urmare a constatărilor rezultate din activitatea de control, Inspecţia Muncii poate sesiza organele de urmărire penală atunci când există indicii privind săvârşirea unor infracţiuni.


 • Documente necesare inregistrarii CCM - Acte aditionale la CCM

Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde:

a) cererea  de înregistrare;

b) contractul colectiv de muncă/actul adiţional, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi. Contractele colective de muncă depuse spre înregistrare trebuie să fie semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, de părţile semnatare.

c) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere (se va dovedi convocarea prin confirmare în scris);

d) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;

e) dovezile de reprezentativitate ale părţilor.

- la nivel de unitate reprezentativ de drept este angajatorul, stabilit prin lege/statut sau regulament de funcţionare.

- reprezentarea salariaţilor se face de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ sau de către reprezentanţii salariaţilor, după caz.

  

 

 

 • Informaţii utile sindicatelor în vederea emiterii dovezii de reprezentativitate conform art.53 alin.3 din Legea nr.62/2011 a dialogului social

 Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate se eliberează de către inspectoratul teritorial de muncă, în urma depunerii unui dosar care trebuie să cuprindă:

a) adresă prin care se solicită dovada depunerii dosarului;

b) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotarâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;

c) declaraţie semnată de reprezentatul legal al sindicatului privind numărul total de membrii;

d) dovadă privind numărul de angajaşi din unitate, eliberată de angajator;

e) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă,care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens ( art.53 alin.3 din Legea nr.62/2011-privind dialogul social)

 •  Contractele colective de muncă depuse spre înregistrare trebuie să fie semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, de părţile semnatare.


 • Documente necesare pentru obtinerea dovezii de indeplinire a conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale:

- copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;

- declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

- dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;

- cerere catre I.T.M. pentru eliberarea dovezii privind depunerea documentatiei privind reprezentativitatea.


 • Reprezentativitate sindicate

-Sindicatul SANITAS DIN SPITALUL PNF Roşiorii de Vede

-Sindicatul "BALACI" din localitatea Balaci      

- Sindicatul "LIBER-UNIT ML.C.T." - Secţia Roşiori N.-Costeşti

- Sindicatul "LIBER SC TRANSLOC PREST" - Alexandria

- Sindicatul INDEPENDENT "TURNUCHIM" - Turnu Măgurele

- Sindicatul LIBER ANGHEL SALIGNY - Roşiorii de Vede

- Sindicatul LIBER INDEPENDENT "ISLAZ" - Alexandria

- Sindicatul LIBER ALEXSAL PREST - Alexandria

- Sindicatul PRIMALEX - Alexandria

- Sindicatul "SANITAS" Spitalul Jud. de Urgenţă - Alexandria

- Sindicatul "SANITAS" Spitalul Zimnicea

- Sindicatul LIBER SL ADP TELEORMAN - Alexandria

- Sindicatul LIBER ÎNVĂŢĂMÂNT - Turnu Măgurele

- Alianţa sindicatelor din KOYO ROMANIA - Alexandria

- Sindicatul AQUA - Alexandria

- Sindicatul LIBER AL PERSONALULUI SANITAR VETERINAR – Alexandria

- Sindicatul LIBER S.C.D.A. TELEROMAN - Drăgăneşti Vlaşca

- Sindicatul SANITAS Spitalul CARITAS - Roşiorii de Vede

- Sindicatul Liber TERMA SERV - Alexandria

- Sindicatul D.S.V.S.A TELEORMAN

- Sindicatul ADMINISTRŢIEI PUBLICE - Roşiorii de Vede

- Sindicatul Liber din SC FORAJ SONDE SA VIDELE

- Sindicatul APARATULUI PROPRIU AL PRIMARIEI MAVRODIN

- Sindicatul MATERNA

- Sindicatul URBIS SERV - Roşiorii de Vede

- Sindicatul SALARIATILOR DIN D.G.A.S.P.C.- TELEORMAN

- Sindicatul OPERATIV AMBULANTA TELEORMAN

- Sindicatul SANITAS Contractual

- Sindicatul NATIONAL CARTEA FUNCIARA

- Sindicatul Liber din S.C.D.A TELEORMAN

- Sindicatul Liber "Pieţe şi Târguri Teleorman"

- Sindicatul LIBER UNIT MLCT SECTIA ROSIORI NORD-COSTESTI

- Sindicatul "SANITAS" - TURNU MĂGURELE

- Sindicatul Operativ Ambulanţa Teleorman


Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
 • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
 • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
 • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.