Compartimentul CCMMRM

  • Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de vechime

ITM Teleorman eliberează la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii, certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratului conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,plata prestaţiei fiind efectuată conform Ordinului MMFPSPV nr.826/2014 respectiv 20 lei/document.

Eliberarea documentului solicitat se efectueaza în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii doar solicitantului, în baza prezentării actului de identitate.


  • Evidenţa salariaţilor detaşaţi pe teritoriul Romaniei

 ITM Teleorman prin Compartimentul CCMMRM, ţine evidenţa cetăţenilor detaşaţi pe teritoriul României potrivit Legii nr.344/2006, privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale actualizată şi HG nr.104/2007.Conform acestor acte normative , întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care fac detaşarea, depun la ITM cu minimum 5 zile anterior începerii activităţii salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate o comunicare în limba română referitoare la angajatorul de pe teritoriul României unde este detasat salariatul, cetăţenia, perioada detaşării. Datele sunt centralizate şi transmise Inspecţiei Muncii.


Model comunicare anexa 1, anexa 2 din HG 104/2007

        
  • Evidenţa angajatorilor care utilizează în mod frecvent munca de noapte

 Angajatorul care utilizează în mod frecvent munca de noapte, este obligat conform art.125 alin.6 din Codul Muncii să informeze inspectoratul teritorial de muncă, pentru supravegherea respectării dispoziţiilor legale privind munca de noapte. Comunicările sunt evidenţiate şi centralizate în sistem informatic şi raportate periodic Inspecţiei Muncii.


Conform Codului Muncii - Legea 53/2003 - art. 125 alin.6:
(6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.
 
De asemenea, conform art. 125:
 
(1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.
(2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
 a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
 b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.
(3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.
(4) Durata normală a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil şi numai în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.
(6) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

Salariaţii de noapte beneficiază:
a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(1) Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte în condiţiile art. 125 alin. (2) sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic.
(2) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.
(3) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.
(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
(2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

         

Conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizată, primăriile transmit către inspectoratele teritoriale de muncă liste nominale cu beneficiarii de ajutoare sociale. Compartimentul CCMMRM, prin interogarea bazei de date Revisal, verifică listele transmise şi comunică rezultatele instituţiilor solicitante, iar lunar se face raportarea către Inspecţia Muncii.  Actul normative care reglementeaza contractile de ucenicie este Legea 279/2005.

Inspectoratul Teritorial de Muncă, înregistrează şi evidenţiază în sistem informatic contractele de ucenicie încheiate între angajator şi salariatul ucenic depuse de angajatori conform art.6 alin.3 din Legea 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, modificată şi completată.

Conform Legii 279/2005:
 
(1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.
(2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie.
Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:
a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări;
c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori - unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă;


Actele normative care stabilesc executarea stagiului de actre absolventii de invatamant superior sunt:


Potrivit Legii nr.335/2013, privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţămînt superior, angajatorii depun la inspectoratul teritorial de muncă, contractele de stagiu încheiate cu salariaţii debutanţi pentru înregistrare precum şi certificatele/adeverinţele de finalizare a stagiului, acestea din urmă fiind  avizate de inspectorat. 

          


Evidenţa salariaţilor detaşaţi pe teritoriul Romaniei

Evidenţa angajatorilor care utilizează în mod frecvent munca de noapte

Verificarea listelor transmise de primării cu beneficiarii de ajutor social 

Înregistrarea contractelor de ucenicie

Evidenţa contractelor de stagiu


Documente de referinta pentru Compartimentul CCMMRM

   • Alte documente:
LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 republicata - Codul muncii
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011
Data intrarii in vigoare : 18 mai 2011

HOTARAREA nr. 500 din 18 mai 2011 - privind registrul general de evidenta a salariatilor
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011
Data intrarii in vigoare: 1 august 2011

LEGEA nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicata privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2015

ORDIN nr. 1.918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2011 
Data intrarii in vigoare: 19 august 2011

LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 republicata - dialogului social nr. 62/2011
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 31 august 2012 
Data intrarii in vigoare: 31 august 2012

ORDIN nr. 1.918 din 25 iulie 2011
pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2011 
Data intrarii in vigoare: 19 august 2011

LEGEA nr. 335 din 10 decembrie 2013
privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior
EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013 
Data intrarii in vigoare: 12 martie 2014

HOTARAREA nr. 473 din 4 iunie 2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior
EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014 
Data intrarii in vigoare: 19 iunie 2014

ORDONANTA nr. 25 din 26 august 2014
privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania
EMITENT: GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 30 august 2014 
Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 2014


Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.