Documentele ce pot fi solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor – in domeniul relatiilor de munca

1.Registrul unic de control

2.Actele constitutive ale angajatorului:

• Contract de societate;

• Statutul societatii;

• Certificatul de înmatriculare la Registrul comertului;

• Hotarârea judecatoreasca de înfiintare;

• Codul fiscal;

• Autorizatia de functionare;

• Acte aditionale de modificare, completare;

• Procura notariala de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului;

• Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;

• Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)


3. Registrul general de evidenta a salariatilor

• documentele de plata salariilor semnate de salariati;

• actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;

• balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;

• dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;

• foaia colectiva de prezenta a salariatilor;

• documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;

• pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de însotire a marfii, monetare etc;

• registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;

• normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;


4. DOSARELE DE PERSONAL ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:

• dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii;

• cerere de angajare;

• curriculum vitae;

• acte stare civila;

• acte de studii si calificare;

• fisa de aptitudini,

• contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii,

• actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca;

• actele de identitate;

• avizul medical;

• actele de studii;

• fisa postului;

• acte aditionale la contractele individuale de munca;

• acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;

• permisul de munca (în cazul salariatilor cetateni straini);

• certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);


5. Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca

• Carnetele de munca (în cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)


6. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)

7. Regulamentul intern

8. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate selectia si plasarea fortei de munca:

• actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata;

• contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;

• acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul în care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati în evidenta;

• dovada înregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;

• documente ale cetatenilor români trimisi sa lucreze în strainatate:

a) actul de identitate;

b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;

c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a încetat activitatea în tara, în conditiile legii;

d) actele de calificare;

e) certificatul de sanatate;

f) contractul de mediere;

g) contractul individual de munca, în limba româna;

h) certificatul de cazier judiciar;

i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie în afara granitelor tarii;


9. Alte documente necesare efectuarii controlului în domeniul relatiilor de munca.


Noutati

Versiune nouă a aplicației Revisal

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data 25 noiembrie 2016, o versiune actualizată a aplicației Revisal și a portalului ReGES pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011. Versiunea 6.0.6 vine în completarea celei publicate anterior și este aplicabilă pentru utilizatorii care au deja instalată versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau care nu au nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii versiunii 5.0.8 pot trece la noua versiune a aplicaţiei numai după instalarea, în prealabil, a Revisal versiunea 6.0.5.

  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat serviciul telefonic de informare TelVerde.
  • Linia telefonică este disponibilă de luni până vineri între orele 09:00 - 22:00 la numărul 0800 86 86 22, apelabil din orice reţea de telefonie. 
  • Linia oferă acces direct la informaţii din domeniile: politici publice, pensii şi asigurări sociale, asistenţă socială, protecţia persoanelor cu dezabilităţi, protecţia drepturilor lucrătorilor, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţia drepturilor copilului adopţii, legislaţia muncii.
  • Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a creşterii încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.